საჰაერო მოძრაობის მართვა

ვიზუალური და სახელსაწყო ფრენის წესები

ვიზუალური და სახელსაწყო ფრენის წესები

მარიამ მელქაძე
1

საჰაერო ხომალდის მართვა, ხმელეთსა და ჰაერში თვითმფრინავის გადაადგილების საერთო წესების გარდა, ასევე, სახელსაწყო და ვიზუალური ფრენის წესების მიხედვით ხორციელდება.

ვიზუალური ფრენის წესები (ვფწ) ითვალისწინებს ეკიპაჟის მიერ ჰაერში და დედამიწის ზედაპირზე საჰაერო ვითარების ვიზუალური დაკვირვებისა და ფრენის რეჟიმის ხანმოკლე შეცვლით, საჰაერო ხომალდებსა და სხვა ობიექტებს შორის დადგენილი შუალედების შენარჩუნებას. მარტივად რომ ვთქვათ, ვიზუალური ფრენის წესების მთავარი პრინციპია „ხედავ და გხედავენ“. ვიზუალური ფრენა შესაძლებელია განხორციელდეს ღამითაც, როცა ეკიპაჟი საჰაერო ხომალდის სივრცობრივ მდგომარეობას და ადგილმდებარეობას განსაზღვრავს ვიზუალურად, ბუნებრივი ჰორიზონტისა და სახმელეთო მანათობელი ორიენტირების მიხედვით.

ასევე, გამოყოფენ ე.წ განსაკუთრებულ ვიზუალურ ფრენის წესებს. განსაკუთრებული ფრენა გახლავთ შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს ნებართვით, სამეთვალყურეო არეში ვფწ-ით შესრულებული ფრენა, სადაც ვიზუალურთან შედარებით, ნაკლებად ხელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობებია. განსაკუთრებული ფრენა ვფწ-ით გამოიყენება სანიტარული დავალებით სასწრაფო ფრენების ან სამაშველო სამუშაოების შესასრულებლად. განსაკუთრებული ვფწ-ით ფრენისათვის დადგენილია სახელმწიფო სიჩქარის შეზღუდვა 260 კმ/სთ (140 კვანძი).

ვფწ-ით ფრენის გადაწყვეტილებას საჰაერო ხომალდის მეთაური კონკრეტული პირობების გათვალისწინებით ღებულობს. ვიზუალური ფრენა ხორციელდება ვიზუალური მეტეოროლოგიურ პირობებში, რაც გულისხმობს კანონმდებლობით დადგენილ მინიმუმს ან მასზე უკეთეს მეტეოროლოგიურ პირობებს, გამოსახულს ხილვადობის სიშორის, ღრუბლებამდე მანძილისა და ღრუბლების ქვედა ზღვრის მანძილის სიდიდეებით.

ვიზუალური ფრენა არ ხდება სახელსაწყო მეტეოროლოგიურ პირობებში, როცა აღნიშნული სიდიდეები ვიზუალური მეტეოროლოგიური პირობებისათვის დადგენილ მინიმუმებზე ნაკლებია. ამ შემთხვევაში, საჰაერო ხომალდი სახელსაწყო ფრენის წესებით გადაადგილდება. სფწ-ით დაფრინავენ თვითმფრინავები ასევე ღამით, როცა ეკიპაჟი საჰაერო ხომალდის სივრცობრივ მდგომარეობას და ადგილმდებარეობას ვერ განსაზღვრავს ვიზუალურად. ვიზუალური ფრენა არ სრულდება ასევე 195 ეშელონზე მაღლა. საჰაერო ხომალდი ვფწ-ით არ დაფრინავს A კლასის საჰაერო სივრცეში და სხვა კანონით დადგენილ პირობებში.

ყოველი საჰაერო ხომალდი სახელსაწყო ფრენის განსახორციელებლად აღჭურვილია სათანადო ხელსაწყოებითა და სააერნაოსნო საშუალებებით. სფწ-ით ფრენა სრულდება ჰაერსა და ხმელეთს შორის ორმხრივი, უწყვეტი კავშირის მეშვეობით.